Wales

Brynau

This short video gives you a feel for what’s going on at Brynau, near Neath South Wales. There’s lots of habitat creation in the form of tree planting and meadow creation, and also woodland restoration and plans for community involvement. Already the site is home to a thriving volunteer group and lots of members of the public have joined in with tree planting days.

 

Mae’r fideo byr yma yn rhoi syniad i chi o beth sy’n mynd ymlaen ym Mrynau, ger Castedd-nedd yn ne Cymru. Mae llawer o waith creu cynefin yn digwydd ar ffurf plannu coed a chreu dolydd, a hefyd adfer coetir a chynlluniau i gynnwys y gymuned. Yn barod mae’r safle yn gartref i grŵp ffyniannus o wirfoddolwyr ac mae llawer o aelodau’r cyhoedd wedi cymryd rhan yn y diwrnodau plannu coed.

Want to know more about Brynau, our work there and the impact of volunteers? This video gives you a deeper insight into what’s been happening at our largest Woodland creation site near Neath, Port Talbot.

Eisiau gwybod mwy am Frynau, ein gwaith yno ac effaith y gwirfoddolwyr? Mae’r fideo yma’n rhoi mwy o ddealltwriaeth i chi am beth sydd wedi bod yn digwydd ar ein safle creu coetir mwyaf ger Castell-nedd.

Plas Power Woods

Plas Power Woods, near Wrexham, is an ancient woodland and an excellent case study of our woodland restoration work. Volunteer guided walk leaders are helping us increase visitor engagement with the site, showing people the special wildlife and history of the woods and it’s surroundings.

 

Coetir hynafol yw Coed Plas Power ger Wrecsam ac yn astudiaeth achos ardderchog o’n gwaith adfer coetir arferol. Mae arweinwyr gwirfoddol ein teithiau cerdded tywysedig yn ein helpu i gael mwy o ymwelwyr i ymgysylltu â’r safle, gan sôn wrth bobl am fywyd gwyllt a hanes arbennig y coed a’i gyffiniau.

If you would like to join the Clywedog Trail Walk this year, it is running on 15 May 2022.  Os hoffech chi ymuno â'r Daith Gerdded ar Lwybr Clywedog eleni, fe’i cynhelir 15 Mai 2022. https://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-woods/things-to-do/events/

Pine Martens at Cwm Mynach, Barmouth

UK Pine martens suffered a dramatic decline in the 19th Century due to persecution. Since 2015 their numbers have been increasing in mid-Wales thanks to a translocation and monitoring project headed by the Vincent Wildlife Trust.

Matthew Davies is a keen wildlife photographer who volunteers with VWT and is signing up as a Woodland Trust volunteer too. Matthew uses trail cameras, capturing images and footage of red squirrels, badgers, pine martens and more. Matt says, “Once the trail cams became more affordable 6 or 7 years ago, I started using them whilst out hiking the woodlands surrounding the Mawddach Estuary. They’re a great way to see wildlife that you wouldn’t normally see.”

The pine marten population in Wales was pretty much non-existent before the 2015 re-introductions. Pine marten numbers are particularly slow to recover as they only have small litters once a year and do not breed until their third year. However, the population in Scotland was doing well so the individuals were translocated from there.

Mid-Wales was identified as a suitable area for translocations due to the high availability of suitable and well-connected woodland habitat. The risk of road related mortality was also comparatively low. A general opinion survey suggested that most Welsh people supported the translocations. Further engagement was carried out with local stakeholders to discuss specific issues. Local communities, landowners, foresters and businesses were all very supportive in making the project a success.

Once the pine martens were translocated, they were closely studied by the VWT for an extended period. Their radio tracking showed that although the pine martens spent a lot of time in coniferous plantations, they would not necessarily find suitable denning sites there and would move to areas with older trees such as semi-natural woodlands. To make sure that plenty of dens were available a network of artificial dens were installed throughout the release area. At least four of the females in the first group of translocations bred successfully in their first full year (2016). Ongoing breeding has been confirmed with sightings, camera traps and other evidence.

 

Kylie Jones Mattock, Wales Estate Manager, explains how the Woodland Trust support pine marten recovery in Wales, “Our general woodland management approach encourages the retention of mature/ veteran trees and standing or fallen deadwood and promotes diverse woodland structure, so this should be generally favourable to martens.”

“Cwm Mynach was one of the final strongholds for pine martens before the VWT project started. There was a confirmed record there when a farmer stumbled across a female and her kits. It’s obviously fantastic habitat for them and great to see the recent footage confirming their continued presence there.” Matthew Davies, VWT Volunteer.

pine marten photo2 cwm mynach matthew davies.JPG
pine marten photo 1 cwm mynach matthew davies.JPG

These photos were captured by Matthew during his volunteer activity for the VWT. Photos used with the permission of VWT, who would like to take the opportunity to thank all their volunteers for the great work they do.

Written by Martha Boalch, Volunteer Development Officer for Coed Cadw, with thanks to Kylie Jones Mattock, Coed Cadw Estate Manager, Ed Midmore, Coed Cadw Site Manager and Matthew Davies, VWT Volunteer.

References: https://www.vwt.org.uk/projects-all/pine-marten-recovery-project  | https://www.vwt.org.uk/news/2020-newsletter-published

Beleod yng Nghwm Mynach, Abermo,

Cafwyd dirywiad dramatig ymysg beleod yn y DU yn sgil erledigaeth yn ystod y 19eg ganrif. Er 2015, mae eu niferoedd yn cynyddu yng nghanolbarth Cymru diolch i brosiect trawsleoli a monitro gan Ymddiriedolaeth Natur Vincent.

Ffotograffydd bywyd gwyllt brwd yw Matthew Davies sy’n gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Natur Vincent ac yn ymgofrestru fel un o wirfoddolwyr Coed Cadw hefyd. Mae Matthew yn defnyddio camerâu bywyd gwyllt, gan gipio delweddau a ffilmiau o wiwerod cochion, moch daear, beleod a mwy. Yn ôl Matt, “Unwaith i’r camerâu bywyd gwyllt ddod yn fwy fforddiadwy tua chwe saith mlynedd yn ôl, mi ddechreuais i eu defnyddio pan fyddwn i allan yn crwydro’r coetiroedd o gwmpas aber afon Mawddach. Dyma ffordd wych o weld bywyd gwyllt na fyddech chi fel arfer yn ei weld.”

Roedd poblogaeth y beleod yng Nghymru wedi darfod i bob perwyl cyn y prosiect ailgyflwyno yn 2015. Mae niferoedd beleod yn arbennig o ara deg wrth ymadfer oherwydd mai esgor ar dorllwyth bach yn unig y byddan nhw a hynny unwaith y flwyddyn a fyddan nhw ddim yn bridio nes cyrraedd eu trydedd flwyddyn. Fodd bynnag, roedd y boblogaeth yn yr Alban yn gwneud yn dda felly cafodd y beleod unigol yn eu trawsleoli o’r fan honno.

Adwaenid canolbarth Cymru fel ardal addas ar gyfer trawsleoli oherwydd yr holl gynefin coetir addas a chysylltiedig sydd ar gael. Hefyd roedd y risg o beleod yn cael eu lladd ar y ffyrdd yn gymharol isel. Awgrymai arolwg o’r farn gyffredinol fod y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn cefnogi’r trawsleoli. Ymgysylltwyd ymhellach â rhanddeiliaid lleol i drafod materion penodol. Bu cymunedau, tirfeddianwyr, coedwyr a busnesau lleol i gyd yn gefnogol iawn wrth sicrhau llwyddiant y prosiect.

Unwaith i’r beleod gael eu trawsleoli, fe’u hastudiwyd yn agos gan Ymddiriedolaeth Vincent dros gyfnod estynedig. Wrth eu holrhain â radio, er bod y beleod yn treulio llawer o amser mewn planhigfeydd conwydd, gwelwyd na allent o anghenraid gael hyd i safleoedd addas at greu ffeuau yno a byddent yn symud i ardaloedd lle y ceir coed hŷn megis coetiroedd lled-naturiol. Er mwyn sicrhau bod digon o ffeuau ar gael, gosodwyd rhwydwaith o ffeuau artiffisial ledled ardal y rhyddhau. Llwyddodd o leiaf pedair o feleod beinw yn y grŵp cyntaf i gael ei drawsleoli i fridio yn eu blwyddyn gyflawn gyntaf (2016). Mae bridio parhaus wedi’i gadarnhau drwy’r hyn sydd wedi’i weld, camerâu a thystiolaeth arall.

Mae Kylie Jones Mattock, Rheolwr Stad Cymru, yn egluro sut mae Coed Cadw yn cefnogi adferiad beleod yng Nghymru. “Mae ein dull cyffredinol o reoli coetiroedd yn annog cadw coed aeddfed / hynod a choed marw sy’n sefyll neu’n gorwedd gan hyrwyddo strwythur coetiroedd amrywiol, felly dylai hyn at ei gilydd fod yn ffafriol i feleod.”

“Cwm Mynach oedd un o’r cadarnleoedd olaf i feleod cyn dechrau prosiect Ymddiriedolaeth Vincent. Cafwyd cofnod cadarn yno pan ddaeth ffermwr ar draws bele benywaidd a’i chenawon. Wrth reswm, dyma gynefin gwych iddyn nhw ac mae’n braf iawn cael gweld y ffilmiau diweddar sy’n cadarnhau eu presenoldeb yno o hyd.” Matthew Davies, Gwirfoddolwr gydag Ymddiriedolaeth Natur Vincent.

Tynnwyd y lluniau yma gan Matthew yn ystod ei weithgareddau fel gwirfoddolwr i Ymddiriedolaeth Natur Vincent. Defnyddir y ffotograffau gyda chaniatâd yr Ymddiriedolaeth a ddymunai achub ar y cyfle i ddiolch i’w holl wirfoddolwyr am eu gwaith gwych.

Ysgrifennwyd gan Martha Boalch, Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr i Coed Cadw, gyda diolch i Kylie Jones Mattock, Rheolwr Stad Coed Cadw, Ed Midmore, Rheolwr Safleoedd Coed Cadw a Matthew Davies, Gwirfoddolwr gydag Ymddiriedolaeth Natur Vincent.

Cyfeiriadau: https://www.vwt.org.uk/projects-all/pine-marten-recovery-projecthttps://www.vwt.org.uk/news/2020-newsletter-published

Got a question or comment about our work or volunteering in Wales or want to connect with your community? Send us a message and we’ll get back to you as soon as possible. Diolch!

Occasionally refresh browser for updated comments.